Statut Stowarzyszenia Paruzja

Tekst jednolity z dnia 10.12.2012 r.

Spis treści

Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Paruzja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie używa angielskiej nazwy „The Reunion”

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, neutralnym światopoglądowo i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Stowarzyszenie może powoływać swoje oddziały.

§ 4

Teren działania i siedziba Stowarzyszenia

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Tomyśl. Adresem siedziby jest ulica Tysiąclecia 15/15

§ 5

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

W przypadku ubiegania się o i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Rozdział II – Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Cele stowarzyszenia

§ 1

 • wspieranie edukacji w zakresie praw człowieka i świadomości obywatelskiej,
 • dotarcie do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy i oferujących pomoc,
 • promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
 • organizacja pomocy społecznej – dotyczy rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miast i wsi,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności, szczególnie zaś na rzecz dzieci i młodzieży.

Realizacja celów

§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się trudnych sytuacji życiowych poprzez pomoc osobom znajdującym się w takich sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy,
 • wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych oraz Internetu w celu dotarcia do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy i oferujących pomoc,
 • inicjowanie i wspieranie współpracy z rodzinami osób znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • wychowywanie w duchu patriotyzmu,
 • zapewnianiu równych praw kobiet i mężczyzn w rodzinie i w pracy,
 • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
 • inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • współpracę z mediami,

Rozdział III – Członkostwo

§ 1

Stowarzyszenie posiada następujące rodzaje członków :

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

§ 2

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, nie karane i nie pozbawione praw publicznych. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, nie mogą jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

Członek zwyczajny

§ 3

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji (wraz z zaakceptowaniem jego statutu oraz kopią dowodu tożsamości) oraz podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele. Członkowie zwyczajni opłacają roczną składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • aktywnego udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 • prawo do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
 • terminowo opłacać składkę członkowską,
 • propagować idee i cele Stowarzyszenia,
 • przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

Członek wspierający

§ 4

Członkiem wspierającym jest każda osoba fizyczna, prawna, instytucja i organizacja społeczna, która zadeklarowała współdziałanie ze Stowarzyszeniem oraz pomoc materialną w realizacji jego celów.

Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członek wspierający jest zobowiązany uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia wspomagając, zwłaszcza finansowo, jego działalność. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Zasada współpracy z członkami wspierającymi może określić umowa.

Członek honorowy

§ 5

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 6

W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich poprzez Zarząd, osoba ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

§ 7

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich, zgodnie z decyzją Zarządu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, Decyzję o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwały, Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej,
 • rozwiązania Stowarzyszenia,

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Rozdział IV – Władze stowarzyszenia

§ 1

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem)
 • Zarząd Główny (zwany dalej Zarządem)
 • Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższą (*) władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz goście.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 kwietnia. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków i gości co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zajmuje się sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie braku kworum, otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków następuje w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym i uchwały Zgromadzenia są wówczas ważne bez względu na liczbę obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie 1/3 obecnych głosowanie poszczególnych spraw może być przeprowadzone w głosowaniu tajnym.

Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Zarząd Główny.

§ 3

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 • ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, indywidualnych działań członków oraz udzielanie
 • absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Zarządu Głównego w tym Prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • ocenianie działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie i odbieranie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, a nie zastrzeżonej wyraźnie do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Zarząd Główny

§ 4

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Zarząd Główny jest organem kolegialnym i składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

(*) Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami i działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić Wiceprezesa do zwołania i przeprowadzenia posiedzenia Zarządu.

Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością statutowego składu tych organów.

Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być wybierany do władz Stowarzyszenia na więcej niż jedną kadencję.

§ 5

Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i bieżące kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenie;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności;
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 • uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
 • przyjmowanie wszelkiego rodzaju darowizn zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
 • zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 • wyznaczanie pełnomocników,
 • ustalanie regulaminów wewnętrznych,
 • powoływanie komisji i innych ciał doradczych i eksperckich,

Komisja Rewizyjna

§ 6

Najważniejszym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przynajmniej 2 osoby, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Członkowie Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 7

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • prowadzenie czynności kontrolnych wobec Zarządu Głównego i Oddziałów Stowarzyszenia
 • występowanie do Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego
 • zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu Głównego,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

Oddziały Stowarzyszenia

§ 8

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§ 9

Władzami Oddziału są:

 • Walne Zgromadzenie Oddziału
 • Zarząd Oddziału

§ 10

Zarządu Oddziału składa się z 2-4 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i wiceprezesa Oddziału.

Postanowienia § 2-5 stosuje się odpowiednio do struktury Oddziału.

§ 11

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku: zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok, złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału

§ 12

W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji możliwe jest uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie danego organu.

W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia jego obowiązki przejmuje Wiceprezes. Wybór Prezesa dokonywany jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział V - Majątek stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 1

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • wpływy ze składek członkowskich;
 • darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 • dotacje, subwencje, kontrakty, granty
 • wpływy z działalności statutowej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia

§ 2

Źródłami powstania majątku nie mogą być fundusze, których pochodzenie mogłoby poddać w wątpliwość niezależność i bezstronność działań Stowarzyszenia. W szczególności nie mogą to być fundusze przekazywane przez partie i ugrupowania polityczne.

§ 3

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest jawna. Zarząd Główny co roku publikować będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz udostępni w siedzibie Stowarzyszenia raport roczny z działalności, zawierający szczegółowe informacje o źródłach powstawania majątku.

§ 4

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 5

W ramach działalności Stowarzyszeni zabronione jest:

 • przekazywanie majątku na rzecz członków, członków Zarządu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
 • dokonywanie zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 6

Wysokość i terminy opłacania składki członkowskiej są określane stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI – Przepisy końcowe

§ 1

Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 2

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także organizacje pozarządowe, mające podobne do Stowarzyszenia cele statutowe, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 3

W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne.